Sherburne Big M
31 North Main Street
Sherburne, NY 13460