U.S. Secretary of State Anthony Blinken visits Eli’s bakery